Zásady ochrany osobných údajov

Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi

Kladieme veľký význam ochrane vašich osobných údajov a práv pre zachovanie dôvernosti súkromia na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady pre nakladanie s osobnými údajmi. Naším cieľom je objasniť vám spôsob, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.

1. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a mezinárodnými štandardmi. V súvislosti s prijatím nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), ktorá sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti FIMES:ART s.r.o., IČO: 465 965 34 so sídlom Lesnícka 1307/4 080 05 Prešov, zapísanej v obchodnom registri Okrasného súdu v Prešove oddiel Sro, vložka číslo: 25844/P (ďalej ako „Spoločnost“ alebo tiež „my“), vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov zo strany Spoločnosti. Slovenská republika prijala uvedené nariadenie ako zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

2. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a ktorých rozsah sa líši hlavne podľa účelu a poskytovania služeb:
1. Pre účely uzavrenia kúpnej zmluvy a vybavenia Vašej objednávky spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa), kontaktné údaje (email, tel. číslo), názov firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokiaľ ste podnikateľ).
2. Za účelom vylepšovania našich služieb a ponuky, pre marketingové účely vrátane zasielania obchodných oznámení a personalizácie reklamy spracovávame údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa), údaje o vašich nákupných zvykoch a o využívání našich služieb (napr. dátum, cena a názov nakupených výrobkov, vrátane súvisiacej komunikáce s vami). Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od vás (hlavne pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe vašich návštev našich internetových stránok (viď. sekcia cookies nižšie).

3. Ako vaše osobné údaje využívame

Vaše osobné údaje využívame hlavne k nasledujúcim účelom:
1. k uzavretiu zmluvy a realizácii vašej objednávky;
2. komunikácii s vami a správe nášho zmluvného vzťahu;
3. analýze, hodnoteniu a zlepšovaniu našich služieb zákazníkom;
4. riešenie vašich reklamácií a sťažností;
5. plnenie našich zákonných povinností;
6. s vaším súhlasom k informovaniu o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.

Vaše osobné údaje uchovávame len po takú dobu, ako trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely (vrátane prípadného profilovania za účelom ponuky vhodného tovaru, služieb a spracovania súborov cookies), táto doba predstavuje 10 rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenia. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

4. Právny základ spracovania vašich osobných údajov

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať bez vášho súhlasu, lebo:
1. je to nevyhnutné pre účely uzavretia alebo plnenia zmluvy s vami;
2. je to nevyhnutné k splneniu našich zákonných povinností (napr. v oblasti účtovníctva a daní);
3. je to nevyhnutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňováním nárokov z uzavretých zmlúv alebo v súvislosti s analýzou a zlepšovaním našich služieb);

S vaším súhlasom môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre účely marketingu, tj. ponuky našich produktov, informovania o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to zasielaním na vašu emailovú adresu a využívaním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@timeless.sk alebo v pätičke reklamného emailu.

5. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
1. poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou, a to hlavne dopravcom, sprostredkovateľom vašich platieb, osobám nám pomáhajúcim so správou zmlúv a vami uplatňovaných nárokov na plnenie alebo ktorí tlačia a doručujú písomnosti;
2. spoločnosti Heureka.sk, v rámci overovania spokojnosti zákazníka, zaslaním dotazníku na váš email.
3. iným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpisy (napr. oznámenie finančným úradom v prípadoch stanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestnej činnosti apod.).

6. Čo sú to cookies a ako ich využívame

Cookies sú malé datové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok a ktoré umiestňujeme na váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Ide o textové súbory, ktoré internetové stránky ukládajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v momente, kedy tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich uskutočnili – napr. obsah nákupného košíku. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom mezi jednotlivými sekciami webu.

Cookies využívame tiež pre zber štatistických údajov a personalizácie reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonalovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používáte, preto zdieľame so svojími partnermi pôsobiacími v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so společnosťou Google. O tom, ako Google nakladá so súbormi cookies, sa môžete dočítať na https:// www.google.com/policies/technologies/cookies/.
1. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies pre účely uvedené vyššie, máte možnosť: zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/ nepovoloval, použitie technológie cookies);
2. Svoj súhlas môžete bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@timeless.sk

7. Aké sú vaše práva

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte hlavne tieto práva:
1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva;
2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutí ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany Spoločnosti;
3. právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
4. právo na vymazanie vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (ii) odvolali ste svoj súhlas k ich spracovaniu; (iii) oprávnene ste namietali ich spracovanie; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
5. právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, pokiaľ (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete vy pre účely uplatnenia vašich právnych nárokov; alebo (iv) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi záujmami;
6. právo podať námietky proti spracovávaniu vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (i) pre účely priameho marketingu alebo (ii) pre účely našich oprávnených záujmov; Pokiaľ budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.

8. Ako chránime vaše osobné údaje

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia hlavne na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistením bezpečnosti našich IT systémov a obnovu dát v prípade incidentu. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej aj procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanismus zahrňujúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme taktiež od našich spracovateľov. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky (v pracovnej dobe) na tel. č.: +421 903 882 918, elektronicky na e-mail info@timeless.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti.

9. Platobná brána – spracovanie osobných údajov

V súvislosti s implementáciou európskej smernice PSD2 dochádza pri platobných transakciách k viacnásobnému overeniu zákazníka (tzv. silnému overeniu klienta na strane vydavateľa jeho platobnej karty). Kartové schémy vyžadujú povinné predávanie dát pri každej platbe kartou s hlavným cieľom podporiť v maximálnej možnej miere nákupný proces bez prerušenia autentizačnými krokmi na strane vydavateľskej banky (inssuer) uplatnením výnimky TRA (Transaction Risk Analysis) zo silného overenia používateľa na strane vydavateľa platobnej karty: Pre urýchlenie celého procesu je preto nutné rozšírenie parametra ADDINFO o ďalšie údaje o zákazníkovi, a to konkrétne:
– Meno (Name)
– E-mailová adresa (Email address)
– Domáce telefónne číslo (Home phone number)
– Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)
– Fakturačná adresa (Billing address)
– Dodacia adresa (Shipping address)

V súlade s vyššie uvedenými informáciami v súvislosti s implementáciou európskej smernice PSD2 poskytuje zákazník súhlasom s obchodnými podmienkami súčasne aj súhlas s poskytnutím svojich identifikačných údajov pri platobných transakciách.